ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Sixth Global Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۵ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار