چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Fourth National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources

پوستر چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار