سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۴

سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Third National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources

پوستر سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار