دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The Second National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources

پوستر دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار