هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Contemporary Agricultural and Sustainable Natural Resources

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار