هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Contemporary Agricultural and Sustainable Natural Resources

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار