پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تیر ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Contemporary Agricultural and Sustainable Natural Resources

پوستر پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار