سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی

The 13th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی