دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی، آذر ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی

The 12th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی