دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

Second International Conference on Legal and Judicial Studies

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی