یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی، تیر ماه ۱۴۰۱