پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

5th International Conference on Health and Health Promotion

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت