دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

Second International Conference on Health and Health Promotion

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت