چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، آبان ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

Fourth International Conference on Health and Health Promotion

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت