هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

8th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی