چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی