پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

Fifth International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی