هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، مهر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

7th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی