پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، شهریور ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

5th National Conference on Environment, Energy and Biodefense

پوستر پنجمین همایش سراسری  محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی