چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، دی ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

Fourth National Conference on Environment, Energy and Biological Defense

پوستر چهارمین همایش سراسری  محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی