سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، خرداد ماه ۱۳۹۴

سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense

پوستر سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط ، موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی