ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۹۳

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

The 6th National Conference on Bitumen and Asphalt of Iran

پوستر ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۳ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران