یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، دی ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

The 11th international conference on agriculture, environment, urban and rural development

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی