هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، مهر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

8th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی