هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

8th National Conference on Training and Development of Human Capital

پوستر هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی