دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۳