هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7th National Conference of Training and Human Capital Development

پوستر هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی