چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

4th National Conference of Training and Human Capital Development

پوستر چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی