اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۲