سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

3rd National Conference of Training and Human Capital Development

پوستر سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی