ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

Sixth National Conference on Education and Human Capital Development

پوستر ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی