پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

5th National Conference of Training and Human Capital Development

پوستر پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی