دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، مرداد ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

The 12th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول