دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

Second International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر دومین کنفرانس بین المللی  علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول