پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

Fifth International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول