هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

8th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول