ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

6th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری