چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

4th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری