اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

1th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری