دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

2nd National Conference Suistainable Development & Urban Construction

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان،مؤسسه آموزش عالي دانش‌پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری