اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

پوستر اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه تربيت مدرس و انجمن علوم و صنايع غذائي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران