بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

22nd International Congress on Food Technology

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۳ تا ۹ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی