پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

15th National Congress On Environmental Health

پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط