نهمین همایش ملی بهداشت محیط

نهمین همایش ملی بهداشت محیط

9th National Congress On Environmental Health

نهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی بهداشت محیط