هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

7th National Congress On Environmental Health

هفتمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۳ تا ۲۶ شهریور ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی بهداشت محیط