یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، خرداد ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

Eleventh International Conference on Language, Literature, Culture and History

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ