هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، تیر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

8th International Conference on Language, Literature, Culture and History

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ