ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، آبان ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

Sixth International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ