چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

4th Iranian National Corrosion Congress

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط انجمن خوردگی ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران