اولین کنگره ملی خوردگی ایران

اولین کنگره ملی خوردگی ایران

1st Iranian National Corrosion Congress

اولین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۶۷ تا ۱۰ آبان ۱۳۶۷ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی خوردگی ایران